7еместо
Сайтыр къызэрыпщыхъур « все идеи проекта

6

0
+6

Фи жэщ ф!ыуэ, Адыгэ Хасэм дауэ сыхэхьа хъуну!???

Тимур Кабардаев, 12.07.2015, 03:27
Статус идеи: ожидает рассмотрения

Комментарии

Къеблагъэ, Тимур. Къысхуэбгъэгъунщ, сайтыр тэмэму лажьэтэкъыми, иджыпстущ къыщыслъэгъуар къэптхар...

Хасэм укъыхыхьэным гугъуу зыри хэлъкъым. Усэ, прозэ зыгуэр птхым, удихьэхьым, стхарэт, зезгъэсарэт жып1эм, мазэ къэс зэ - ет1уанэ бэрэжьейм (средам) хасэм хэтхэр дызэхуосри зынырибгъэхьэл1э хъунущ. Птха1ауэ зыгуэр уи1эми, къыздэщтэ.

Телефон укъызэрыпсалъэ хъунур: 8-903-496-26-65, е E-mail: mail@lithasa.ru

Ди гуапэ хъунущ, укъытхыхьэм.

Оставить комментарий