4еместо
Сайтыр къызэрыпщыхъур « все идеи проекта

13

0
+13

ц1ык1у уэрэд

Фи махуэ ф1ыуэ шхулъагъуэм и лъэжьакуэхэ, си лъэпкъэгъуъхэ!

Зы лъэ1у си1эщ хъумэ. Ди сабий ц1ык1ухэм Адыгэбзэ мэкъэмэк1э уэрэд жезгъэщ1эн си гугъэщ. Куэд лъандэрэ интэрнэтым сабийц1ык1у уэрэд солъыхъуэ сыгъуэтыркъым. Зыри шызмыгъуэтыфым сэ си пхъурылъху ц1ык1ум к. Алим и усэ Адыгэ хэкур сэ жыз1эурэ хъарзынэдыдэу зыригъащ1эри, самсун къалэм (сипхъур самсун къалэм щопсэу) адыгэхэм я зэхуэс пщ1ыхьым жи1ащ. Ц1ык1ухэм уэрэд зэгъэщ1эныр я гуапэщ, сэри уэрэдхэм я псалъэхэр шызрагъэц1ыхум щыгъуэ хьэрфхэм я макъхэр къэпсэлъыныр зырагъащ1эри си гупэщ.

Тыркубзэм еса цык1ухэм я бзэм тыншу къигъэшыркъым. Сэри уэрэдк1э ябзэр адыгэбзэм изогъасэ. Мы 1уэхум щхьак1э адыгэбзэ къебжэк1хэри хъэрзынэщ.

Сызыхуер:
1- ц1ык1у уэрэдхэм и псалъэхэр адыгэбзэк1э тхауэ.
2- Уэрэдым макъамэр щ1элъу езыр.
3- Къисхыфын хуэдэу Фи инт. Сайтым къифлъхьэмэ си гуапэщ. Хъумэ занщ1у къысхевгъахь.
4- А жып1эр хъуну зыгуэркъым, е къыдохьэлъэк1, сэсщ1эрэ мыгъуэ нэгъуэщ1 щхьаусыгъуэхэри фи1эмэ...Нэстхакъым фэри фэджакъым.

Ф1ык1э, узыншэу.

Атэлыкъ Рафет – Rafet Atalık
Чорум къалэ Тыркум - Турчия
atalikrafet@mynet.com

Атэлыкъ Рафет, 31.07.2014, 11:58
Статус идеи: ожидает рассмотрения

Комментарии

У идеи нет комментариев

Оставить комментарий