3еместо
Сайтыр къызэрыпщыхъур « все идеи проекта

25

-2
+27

сайтым папщ1э

си къуэш лъап1эхэ!

сэ хамэ къэрал шыпсэу игумрэ ипсэр адэжь хэкумк1э къэгъэзауэ бауэ сызыадыгэщ. адыгэ псалъэм, 1уаххьэмахуэм, шхулъагъуэм теухуауэ сытхуэдиз тхыгъэ къыдэк1ами псори къесхьэхурэ тхыл ц1ук1у сыщ1урэ щ1эзджык1ащ. сэфарбий дэж къыщэжьауэ псори ф1ыдыддэу фызоц1ыхур. фи усэхэм, раскаэхэм соджэ. сэфарбий расказхэр зэрыт и тхылышхуэм соджэ мащ1эс къысхуэнар сыухыным. мытхылым сыщэджэм псалъалъэщхуэ си1эщи ар зыгузохыри кызгурымы1уэ закъуэ дакъуэ урыс е адыгэбзэ къыхэк1мэ ахэри зызогъащ1э. сэ пэнсым сызрык1уэрэ 16 гъэ хъуащи адыгэбзэ тхылъщ сызэджэр. ар зиф1ыгъэр адыгэ псалъэ газетымрэ, щхулъагъумрэщ. щ1ымахуэм курытхэм, нахъыжьхэм адыгэбзэк1э еджэн, тхэн язогъащ1э. зэзгъащ1эхэм, интэрнэтым фи сайтхэр язогэлъагъури я гъащ1агъуэ. я гуапэ мэхъу, фи хъыбархэми еджэфыну тогушхуэхэр. сэ курыт школхэм 30 гъэ математик егъаджак1уэу сылэжащ. араси ди къуэшхэм адыгэбзэ тхэн еджэныр щ1эщыгъуэ яхуэсщ1рэ язогъэлъагъу. тхылъхэри сэ сыгъэхазыращ. сэфарбий и расказхэм къыхэсшыпык1а пычыгъуэхэмрэ, жэмыхъуэ султ1ан и гушы1эхэм къыхэсшыпык1ахэмк1э т1эк1у гупсысжхэурэ, т1эк1у дыхьэшхэурэ еджэк1э изогащ1.си къуш лъапэхэ фэ фыщ1э 1уэхур дунеижьым щащ1э 1уэхэм я нахъ лап1эдыддэращ. бзэр щымы1эмэ ц1ыхур сыт? зырик1щ. сэ т1эк1у къур1эными хызощ1ык1. ц1ыху фымыук1мэ, фымыдыгъуэмэ. пц1ы фымыупсмэ тхьам псори зэрбын унагъуэу гъминк1э фигъэуынэ,СЭ ЖЫС1ЭР МЫРАЩ ЖЭНЭТ Щ1ЫНАЛЪЭР ФИ ТЫСЫПЭЩ.сэрк1э дыщэ 1эбгъуэм хуэдэ шхулъагъуэр нобэс къыщыс1эрыхьар, си гуапэ зэрыхъуар сы1урылъ мы сибзэмк1э дауэ къывгурызгъа1ун сыщ1эмыгъуркъым.ауэ зы лэ1уи фыхузм1эщ хъумэ ар зэлъытар фэращ дауэ фыщми дыаразыщ. псалъэм папщ1э: алфавитыр хъарзынэу итщ хьарфхэм ц1ык1ури иныри зэгъсэу шысдагъум улэхьи къыс1эрыхьам хэщ1 имы1э къэсхьахынщ шыжыз1эм хуакъым. уэрэдхэм нэмыщ1 псори гъапшкъуауэ илъ сыф1ощ. тхыгъэхэм псоми сомпитурым ушджэфыркъым. щ1эджык1ак1ухэм къырахьэхыфынупэрэ. сэ адыгэбзэр адыгэ псалъэм къесхьаха тхыгъэхэр тхылъ сыщ1урэ сэджащ, сытхэщ. идж сэ сызыхуем худеу адыгэбзэкъэ соджэ сотхэ.ЩIакхъуэ IыхьэкIэ Iэбар
ЩIагуащ, яубыд мыгъуэри,
Мелуан куэд къэзыдыгъуар
Ноби дэтщ, мэдыгъуэри!
Хьах Сэфарбий

сэфарбий мы усэмк1э дэ ц1уххэм къыджи1эр, дунэм тет къэрал псоми ябзэхэмк1э зэбцэк1ыурэ утхмэ хъунущ. сэфарбий ми усэр дунем тет кърал псори хеубыдэ. сэ тыркум сыщопсэуыр мыби апхуэдэдыддэщ. упсэу сфарбий мы псалэхэр зытха ц1ыхур ф1ыдыддэщ 1ей хъуфынкъым.Уигу зыхуеIэм уи Iэр лъэмыIэсмэ,
Си щхьэм къытеуви дэIэбей.хэт жыс1эфынур мы пслъхэр.Атэлыкъ Рафет

Чорум къалэ туркум

atalikrafet@mynet.com

Узыншэу дыщэ 1эбгъуэм ис си лъэп1къэгъухэ!..

Атэлыкъ Рафет, 16.07.2014, 13:07
Статус идеи: ожидает рассмотрения

Комментарии

У идеи нет комментариев

Оставить комментарий